logo

Actualitat Notícies

Prestació per desocupació, saps al que tens dret?

Subsidi per desocupació

Creix la llista de l'atur. Dels nous aturats, són molts els que no saben quant cobraran. A vegades, ni tan sols estan segurs de si podran comptar amb una prestació per desocupació.

Massa dubtes, però nosaltres tenim totes les respostes.

Qui té dret a cobrar l''atur'?

La prestació per desocupació, coneguda com l'"atur", s'abona pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (*SEPE), que és la denominació actual de l'INEM.

L'import de la prestació per desocupació varia en funció del temps i la quantia que haja cotitzat el treballador. Per a tindre dret a cobrar-la, cal que es donen una sèrie de condicions.

En general:

El treballador ha d'haver perdut l'ocupació de manera involuntària (per acomiadament, finalització de contracte o expedient de regulació d'ocupació, entre altres).

Cal estar inscrit com a demandant d'ocupació i subscriure el compromís d'activitat (suposa acceptar ofertes d'ocupació adequada al seu perfil i participar en programes de formació, orientació, informació, reconversió o inserció professional per a incrementar la seua ocupabilitatque li oferisca el Servei Públic d'Ocupació o l'agència de col·locació corresponent).

Ha d'haver cotitzat almenys 360 dies en els últims sis anys 1, no estar en edat de jubilació, ni cobrar cap pensió de la Seguretat Social. Si es compatibilitzarà la prestació amb una activitat per compte propi no es podrà  prestar serveis professionals per a la mateixa empresa que haguera treballat ni en unes altres del grup. Per al supòsit que en el moment de la situació legal de desocupació es mantinguen un o diversos contractes a temps parcial es tindran en compte exclusivament, únicament als efectes de complir el requisit d'accés a la prestació, els períodes de cotització en els treballs en els quals s'haja perdut l'ocupació, de manera temporal o definitiva, o s'haja vist reduïda la jornada ordinària de treball.

No haver complit l'edat ordinària que s'exigisca en cada cas per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que el treballador no tinguera acreditat el període de cotització requerit per a això, o es tracte de supòsits de suspensió de relacions laborals o reducció de jornada autoritzats per resolució administrativa.

Quan les cotitzacions acreditades corresponguen a treballs a temps parcial (prestació de serveis durant un nombre d'hores al dia, a la setmana, al mes o a l'any interior a la jornada de treball d'un treballador a temps complet comparable), es computarà el període durant el qual el treballador haja romàs en alta amb independència que s'hagen treballat tots els dies laborables o només part d'aquests, i això, qualsevol que haja sigut la duració de la jornada (Reial decret 950/2018, de 27 de juliol que  modifica el Reial decret 625/1985, de 2 d'abril).

Com se sol·licita l'atur?

L'atur es pot sol·licitar en els 15 dies hàbils després de produir-se el cessament. Si li quedaren dies de vacances per gaudir, el termini començaria a comptar després d'esgotar-les.

Però no deixe passar més temps, ja que llavors perdria el dret de prestació pels dies que es retarde a sol·licitar-lo.

En els 15 dies hàbils després del cessament, ha de presentar bé en la seua oficina d'ocupació, a través de la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (amb certificat digital, DNI electrònic o la clau d'accés facilitada en l'oficina d'ocupació) o en una oficina de correus la següent documentació:

La sol·licitud de la prestació en model normalitzat, que facilita l'oficina del Servei Públic d'Ocupació. L'imprés de sol·licitud incorpora: la declaració dels fills a càrrec i les seues rendes, les dades de domiciliació bancària, el compromís d'activitat i l'autorització de petició d'informació a la AEAT (Agència Tributària).

DNI, o si escau, Targeta d'Identitat d'Estranger (NIE).

Certificat d'empresa o empreses en les quals haja treballat en els últims sis mesos.

Carta d'acomiadament, baixa en la Seguretat Social, sentència o acta de conciliació, o qualsevol document que acredite la pèrdua d'ocupació.

Llibre de família, en cas de tindre fills al seu càrrec.

Només en el cas que l'empresa no estiguera integrada en el Sistema de Remissió Electrònica de Documents (XARXA) de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es precisa una còpia dels documents oficials de cotització corresponents als últims 180 dies cotitzats.

Quan i com es cobra l'atur?

Una vegada que es tramite la sol·licitud de prestació en el SEPE, la prestació s'abonarà entre els dies 10 i 15 de cada mes mitjançant transferència al compte bancari que hàgem facilitat (l'aturat ha de ser titular d'aqueix compte) o bé en casos excepcionals per finestreta en l'oficina bancària que designe el SEPE.

Com es calcula la quantia de la prestació per desocupació?

Per a calcular durant quant temps es cobrarà la prestació, així com el seu import, es té en compte la cotització acumulada dels últims sis anys treballats.

Respecte a la quantia, l'import que es cobre es calcula en funció de la base de cotització per accident de treball, malaltia professional o desocupació (aquesta dada ha de reflectir-se en la nòmina) dels últims 180 dies d'ocupació. De la quantia que resulte, es cobrarà el 70% durant els primers sis mesos i el 50% durant la resta de la prestació.

En la quantia final també influeix que l'aturat tinga o no fills menors al seu càrrec.

La llei estableix una prestació mínima del 80% del *IPREM si el beneficiari no té fills a càrrec 2: en 2019 el *IPREM mensual és de 537,84 euros incrementat amb un sisé (89,64) = 627,48 euros. Quantia mínima: 501,98 euros/mes (80% de 627,48 euros). Si es tenen fills a càrrec, la quantia mínima és del 107% del *IPREM mensual, incrementat d'un sisé: 671,40 euros/mes.     

Quant a la prestació màxima seria de 1.098,09 euros al mes sense fills (el 175% del *IPREM mensual incrementat en un sisé), de 1.254,96 euros (200% del *IPREM mensual incrementat en un sisé) amb un fill i de 1.411,83 (225% del *IPREM mensual incrementat en un sisé) amb dos o més fills.

Aquests imports màxims i mínims es redueixen *proporcionalmetne en cas de contracte a temps parcial. Es determinen tenint en compte el *IPREM calculat en funció de la mitjana de les hores treballades durant el període dels últims 180 dies ponderant-se tal faig una mitjana de en relació amb els dies en cada ocupació a temps parcial o complet (que haguera perdut) i durant aquest període.

Tingues en compte que de la quantia de prestació que li corresponga percebre cal descomptar el 4,7% de la base de cotització com a aportació obligatòria del treballador a la cotització de Seguretat Social i la retenció a compte de l'IRPF que poguera correspondre-li d'acord amb la normativa fiscal vigent, amb el que en tot cas la quantia neta que perceba el treballador serà una mica inferior.

En sepe.es pots calcular la prestació a la qual tens dret.

Fills menors de 26 anys o majors amb discapacitat igual o superior al 33%; manquen de rendes de qualsevol naturalesa superiors al SMI exclosa la part proporcional de pagues extres (900 euros en 2019) i convisquen amb el beneficiari o no convisquen, però té obligació d'aliments en virtut de conveni o resolució judicial, o sosté econòmicament al fill.

Durant quant temps es cobra l'atur?

Mai es cobrarà durant més de dos anys ni menys de quatre mesos. La duració de la prestació estarà en funció dels períodes d'ocupació cotitzada en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, conformement a la següent escala:

 

 

Els dies cotitzats que hagueren servit per al reconeixement d'una prestació anterior no es consideren.

En cas d'haver treballat a temps parcial, es computarà el període durant el qual el treballador haja romàs en alta amb independència que s'hagen treballat tots els dies laborables o només part d'aquests, i això, qualsevol que haja sigut la duració de la jornada 3.

Mentre estic en l'atur, continue cotitzant a la Seguretat Social?

Sí. El Servei Públic d'Ocupació Estatal – *SEPE - cotitza per l'aturat en la mateixa base de cotització que tinguera abans de passar a la desocupació. EL *SEPE ingressa les cotitzacions a la Seguretat Social assumint l'aportació empresarial (el 23,60% de la base de cotització) i descomptant de la quantia de la prestació l'aportació que corresponga al treballador. En 2019 la quota del treballador és el resultat d'aplicar el 4,7% (tipus de cotització a càrrec del treballador) a la base de cotització del treballador per contingències comunes (base mitjana dels últims sis mesos per aquesta contingència).

Per a les situacions legals de desocupació que es van produir a partir del 15 de juliol de 2012, el *SEPE deixa de contribuir amb el 35% de l'aportació que correspon al treballador. Amb caràcter general, l'aturat té els mateixos drets d'assistència de la Seguretat Social que quan estava treballant.

Tributa en l'IRPF la prestació per desocupació?

Sí. Les prestacions per desocupació es declaren com a rendiment del treball segons la llei de l'IRPF.

La retenció de l'IRPF es calcula sobre l'import de la prestació que reba al llarg de l'any i el percentatge aplicat està en funció dels fills que es tinguen (entre un 8% i un 17%). No obstant això existeixen excepcions: les quantitats percebudes en concepte de capitalització de la desocupació o pagament únic queda exempt el 100%. Aquesta exempció s'aplica des de l'any 2013, amb la finalitat de fomentar l'activitat emprenedora (Reial decret llei 4/2013 de 22 de febrer de 2013) sempre que es mantinga l'activitat autònoma durant cinc anys.

Jo treballava a temps parcial, quin atur rebré?

La prestació per desocupació que percebrà estarà en funció de la mitjana de les bases de cotització durant els 180 dies previs a quedar-se sense ocupació a les quals se'ls aplicarà els percentatges corresponents i els límits màxims i mínims segons el nombre de fills, explicats anteriorment.

Si el que tenies és un contracte de jornada reduïda voluntària per alguna de les causes de l'article 37.6 de l'Estatut dels treballadors ( guarda legal d'un menor de 12 anys, cuidat de familiar, malaltia greu d'un menor de 18, guarda legal d'un discapacitat..) la desocupació es cobra com s'estiguera a jornada completa.

Per a determinar el temps que cobrarà l'atur, es tenen en compte les cotitzacions realitzades en els últims 6 anys. En els treballs a temps parcial es computarà el període durant el qual el treballador haja romàs en alta amb independència que s'hagen treballat tots els dies laborables o només part d'aquests, i això, qualsevol que haja sigut la duració de la jornada.

Si tinc dues ocupacions i perd un, puc cobrar atur?

Depén. Si el treball que manté és a jornada completa, no té dret a atur. Si el treball que li queda és a temps parcial, llavors pot percebre la desocupació per la part proporcional que li quede fins a arribar a l'equivalent a una prestació per un treball a jornada completa.

I si trobe treball temporal mentre cobre atur?

Si li contracten a temps complet i suposa una interrupció de la desocupació inferior a 12 mesos, la prestació per desocupació pot quedar suspesa mentrestant i podrà reprendre-la posteriorment amb el mateix import i dies que li quedaren per cobrar.

El SEPE deixarà de cotitzar a la Seguretat Social durant aqueix temps. Si l'ocupació fóra superior a 12 mesos, és a dir, acumula  més de 360 dies de cotització ,  generarà un nou dret a prestació per desocupació però en aquest cas  podrà optar entre cobrar la prestació que va interrompre o sol·licitar una nova amb aquestes últimes cotitzacions.

En cas de trobar una ocupació a temps parcial, es pot continuar cobrant l'atur, però l'import es reduirà de manera proporcional a la jornada del nou treball.

Ha de comunicar al *SEPE el nou treball (trucant al telèfon 901 119 999) i, quan l'acabe, sol·licitar la represa de la prestació per desocupació de la mateixa manera que ho fera inicialment.

He treballat a la UE i torne a Espanya, puc demanar atur?

No són suficients les cotitzacions acreditades al país comunitari. Cal (en virtut del que es disposa en l'art. 67 del Reglament Comunitari 1408/71 del Consell de 14 de juny de 1971) que a Espanya es treballe algun període amb posterioritat a la data de retorn. D'aquesta forma  sumaríem les cotitzacions acreditades al país comunitari o de l'Espai Econòmic Europeu  (haurà de recaptar del país en què ha treballat el document en el qual consten els períodes de cotització acumulats) als dies que últimament va treballar a Espanya.

Si torna a Espanya i no treballa, pot demanar la prestació per desocupació en funció dels treballs acreditats a Espanya abans de la seua eixida a l'estranger, però no poden sumar-se les cotitzacions del país comunitari.

I si cobre atur i no renove la meua demanda d'ocupació?

Si no renoves la demanda, rebràs una comunicació d'obertura de procediment sancionador per infracció lleu. En el mateix escrit indica la possibilitat de fer al·legacions i la prestació queda suspesa des del dia en què es degué segellar la demanda. Si el motiu no està justificat, la primera vegada que ocórrega pot ser sancionat amb la pèrdua d'un mes de prestació, si és la segona, tres mesos i si és la tercera, 6 mesos. Però si es repeteix una quarta, pot arribarà a la seua extinció total.

Ara ja és possible renovar la demanda d'ocupació a través de la web www.sepe.es

És important tindre en compte que si està cobrant prestacions l'incompliment de l'obligació de presentar, en els terminis establits els documents que els siguen requerits pel *SEPE, sempre que aqueixos documents puguen afectar la conservació del dret a les prestacions, podrà donar lloc al fet que el *SEPE adopte les mesures preventives necessàries, mitjançant la suspensió provisional de la prestació, fins que es comparega i s'acredite que compleixen els requisits legals establits per al manteniment del dret. Si és així, es reprén la prestació des de la data de la compareixença.

Si estàs cobrant una ajuda especial, com el subsidi extraordinari per desocupació (SET), la Renda Activa d'Inserció (RAI) o el Pla Prepara, pots perdre-la totalment si no segelles la demanda.

I si cobrant l'atur em donen la baixa o coincideix amb la maternitat?

Una baixa per malaltia no afecta al cobrament de l'atur. Hauries de presentar els comunicats de baixa i d'alta del seu metge davant l'oficina d'ocupació, igual que ho faries en l'empresa si estigueres treballant.

Però per la maternitat o paternitat, l'atur sí que s'interromp, ja que quedaria substituït per la prestació per baixa maternal o paternal que et corresponga, i que abona l'INSS. Mentre dura la baixa no es consumeix desocupació i la prestació es reprendria quan aquest període acabe, pel mateix import i duració que hi havia quan es va suspendre, sent necessari que el treballador el sol·licite al *SEPE en el termini de 15 dies hàbils.

Si munte un negoci i falla, cobraré la prestació que quede?

Sí que podria sempre que la suspensió de la prestació per treballar per compte propi siga inferior a 24 mesos,  sent indiferent que s'haja donat d'alta com a treballador per compte propi enquadrat dins d'algun dels Règims de la Seguretat Social. Abans de començar la suspensió de la prestació ha de notificar en la seua oficina d'ocupació (o comunicar-ho al telèfon habilitat pel *SEPE:  901 119 999 ) la seua voluntat de treballar per compte propi.

Si decideix finalitzar la seua activitat per compte propi perquè no li va bé, deurà també sol·licitar-ho en la seua oficina d'ocupació en els 15 dies hàbils següents al cessament en l'activitat, per a poder cobrar-lo des de l'endemà al cessament. Si després del cessament en el treball per compte propi tinguera dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà optar entre percebre aquesta o reobrir el dret a la protecció per desocupació suspesa. Si opta per la prestació anterior, les cotitzacions que van generar aquella prestació per la qual no haguera optat no podran tindre's en compte per al reconeixement d'un dret posterior.

Si la suspensió és per un temps superior a 24 mesos però  inferior a 60 mesos i acredita haver causat alta com a treballador per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per desocupació la podrà reprendre pel temps que li quedara quan va quedar suspesa. La *notifiación de suspensió i de represa posterior es realitzaran igualment en l'Oficina d'Ocupació en els mateixos terminis.

Vull muntar un negoci, puc cobrar atur alhora?

Si té intenció de crear un negoci o iniciar una activitat professional i constituir-se com a treballador autònom, pots cobrar en un únic pagament les prestacions per desocupació al fet que tingueres dret, calculades en dies complets, o de les quals et restara per percebre en el supòsit d'haver-se iniciat la seua percepció (sempre que queden almenys 3 mesos per cobrar), descomptant el tipus d'interés legal dels diners determinats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que per a 2019, al no estar encara aprovats els pressupostos generals del 2019, es manté en el 3% de l'any anterior.

Pots sol·licitar la quantitat que justifique com a inversió per a desenvolupar l'activitat,  incloses les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat, fins al 100% de la prestació. En cas de no obtindre la prestació per l'import total, l'import restant pot obtindre's mensualment per a la cotització a la Seguretat Social.

La quantia de la subvenció, calculada en dies complets de prestació, és fixa i correspon a l'import de l'aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social en l'inici de l'activitat, sense considerar futures modificacions, llevat que es cotitze per la base mínima de cotització que s'abonarà aquesta última.

L'abonament es realitza prèvia comprovació que es manté l'alta en Seguretat Social en el mes corresponent.

A més es pot utilitzar fins al 15% del pagament únic per a contractar serveis d'assessorament, formació i informació. Respecte a l'IRPF, la prestació per desocupació percebuda en la modalitat de pagament únic està exempta sempre que es mantinga l'activitat com a treballador autònom en el negoci que emprenga, un mínim de 5 anys.

A punt d'esgotar la prestació i vol fer-se autònom

Tinc 37 anys i en 10 mesos esgotaré la prestació per desocupació. Si ara m'establisc com a autònom i em done d'alta en el règim d'autònoms de la Seguretat Social, perd la meua prestació o podria continuar cobrant alguna part? I si va malament el negoci podria tornar a cobrar-la sencera?

Des del 10 d'octubre 2015, amb l'aprovació de la nova Llei de Foment del Treball Autònom, els majors de trenta anys també poden cobrar la desocupació i ser autònoms durant un determinat temps, a més d'ampliar-se el termini a cinc anys per a recuperar l'atur si l'autònom tanca el seu negoci i es dóna de baixa.

Són diverses les opcions si estàs cobrant la desocupació i et vols establir com a treballador autònom:

  • Sol·licitar la prestació de desocupació restant en un pagament únic per a començar la seua activitat com a autònom i amb això podrà finançar la inversió en el negoci o pagar les contribucions com a autònom o totes dues coses, i sempre haurà de sol·licitar-ho abans de donar-se d'alta com a autònom.
  • Si no sol·licites el pagament únic de la prestació podràs demanar que se suspenga el pagament de la seua prestació si es dóna d'alta en autònoms, i podries tornar a recuperar-la totalment  fins a 60 mesos (5 anys) després, sempre que la represa la sol·licite en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de la finalització del treball per compte propi. Si la sol·licitara fóra d'aqueix termini, perdrà tants dies com els que s'hagen passat del termini. Dit d'una altra forma, si el treball per compte propi és de duració igual o superior a 60 mesos, la prestació per desocupació s'extingeix.
  • O podries continuar cobrant l'atur al mateix temps que exerceixes com a autònom, sol·licitant-lo al *SEPE durant els primers 15 dies en què s'exercisca l'activitat per compte propi, donant-se d'alta en Seguretat Social com a treballador per compte propi. Es podrà cobrar un màxim de  9 mesos (270 dies), o el temps que li quedara si fóra menor. En aquest temps no hauràs de complir les obligacions del compromís d'activitat ni les de demandant d'ocupació (segellar la demanda, acudir als serveis d'orientació, ofertes…) i cobraràs el 100% de la prestació amb la retenció d'IRPF que li corresponguera però no li descomptarien la contribució del treballador a la Seguretat Social perquè ja estaries contribuint al règim d'autònoms. Existeixen algunes exclusions a aquesta compatibilitat que haurà de tindre en compte a l'hora de sol·licitar-la.

Estic cobrant la prestació contributiva i vull anar a Londres, em poden llevar la prestació si estic més de tres mesos?

Efectivament el primer que has de fer és comunicar en la teua Oficina d'Ocupació quan vols abandonar el país i durant quant temps. La situació és diferent si el desplaçament el realitzes per a buscar treball en un altre país de la Unió Europea (Regne Unit encara pertany a la UE a aquest efecte) o de l'Espai Econòmic Europeu, o per altres raons personals.

Si és per a buscar ocupació podries sol·licitar en la teua Oficina d'Ocupació “exportar” la prestació que estigueres cobrant durant un màxim de 3 mesos ampliable a 6 si has romàs inscrit com a demandant d'ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya. És a dir cobraries la teua prestació per desocupació estant a Londres, on has d'inscriure't com a demandant d'ocupació  en el termini de 7 dies posteriors a la data en què deixes d'estar a la disposició del Servei Públic d'Ocupació espanyola.

També podries sol·licitar la interrupció de la prestació en el cas del desplaçament per a treballar o buscar treball, realitzar estudis que milloren la formació o per a una acció de cooperació internacional  i a la volta reprendre el cobrament, però sempre que hages sigut a l'estranger com a màxim un any continuat, si estigueres més d'un any,  perdries el dret.

Si en el teu cas el desplaçament és per altres raons, les opcions que tens són les següents:

  • Si estàs fora fins a 15 dies (en un any) no has de justificar el motiu, només demanar autorització al *SEPE i continuar cobrant l'atur.
  • Si estàs fóra més de 15 dies i fins a un màxim de 90, tampoc has de justificar el motiu, només demanar autorització prèvia i se suspén el pagament de la prestació fins al teu retorn, és a dir la prestació queda interrompuda o suspesa i es reprendrà quan tornes a Espanya. Si passes d'aquest temps la prestació es perd.

Com a conclusió, sobre la pèrdua de la prestació per desocupació, només la perdries si estàs fora  90 o més  dies continuats des de la suspensió del pagament de la prestació per assumptes personals o si estàs més d'un any des de la interrupció de la prestació per desplaçar-te per a treballar o  estudiar per a millorar  la teua formació o per a una acció de cooperació internacional.

Consulta la noticia original AQUI

© 2020 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías