logo

Actualitat Notícies

Quins beneficis va a suposar per al consumidor la reforma de la Llei Hipotecària?

La tan esperada reforma de la Llei Hipotecària ja està en marxa. En aquests moments es troba en fase de tramitació parlamentària, després de l'aprovació per part del Consell de Ministres del Projecte de Llei de Crèdit Immobiliari i la seva remissió a les Corts Generals.

A l'espera de les possibles esmenes que puguin introduir-se durant aquesta tramitació, és el moment de plantejar-se quins objectius persegueix aquesta reforma i en quina mesura pot beneficiar al consumidor.

La finalitat d'aquesta reforma és la trasposició de la directiva europea sobre contractes de crèdit celebrats amb els consumidors per a béns immobles d'ús residencial, si bé s'ha volgut anar més enllà i aprofitar la mateixa per reforçar la seguretat jurídica i l'equilibri entre les obligacions contractuals de les parts. Per a això s'han introduït una sèrie de mesures i incentius molt positius per al consumidor, tant per a qui disposa ja d'un préstec amb garantia hipotecària com per a aquelles persones que puguin estar plantejant-se la seva contractació en un futur.

Analitzant les diferents mesures contemplades en el projecte de llei, el primer que s'aprecia és l'interès a reforçar la transparència d'aquest tipus de contractes. En aquest sentit, s'indica que, dins de la fase precontractual, s'haurà de lliurar al client amb una antelació mínima de 7 dies, documentació detallada sobre l'oferta vinculant, fent especial referència a aquelles clàusules que puguin resultar especialment sensibles per al consumidor i incloent informació sobre diferents escenaris d'evolució de la quota a pagar en funció de com evolucionin els tipus d'interès. Un altre aspecte que valorem de forma molt positiva és que es reforça el control que exerceixen tant notaris com a registradors, ja que aquests hauran d'assegurar-se que el contracte no inclogui clàusules que hagin estat declarades abusives pels tribunals. A més el consumidor podrà rebre assessorament gratuït per part del notari dins d'aquest termini de set dies.

Una altra qüestió a destacar és la prohibició de les denominades vendes vinculades, és a dir, l'entitat no podrà oferir com feia fins ara un préstec hipotecari que porti inevitablement vinculats una sèrie de productes com pot ser una assegurança de vida o un segur de llar, que hagin de contractar-se obligatòriament com a forma d'accedir a aquest préstec. El que haurà de fer és presentar al consumidor diferents alternatives, adjuntant un pressupost que inclogui els productes que es comercialitzen al costat del préstec i un altre pressupost que no inclogui aquests productes associats i que sigui el consumidor qui tingui l'opció d'acceptar la proposta que li pot interessar més.

Al costat d'aquestes mesures es contemplen incentius per facilitar la conversió d'un préstec hipotecari de tipus variable a un de tipus fix, reduint-se la comissió màxima que pot cobrar-se per la modificació del préstec. En aquest sentit, la comissió màxima a percebre serà del 0'25% del capital pendent d'amortitzar si la novació del préstec es produeix dins dels tres primers anys de vigència del contracte i de zero si es produeix amb posterioritat. A més es contemplen rebaixes quant als aranzels que poden cobrar notaris i registradors per realitzar aquest tràmit.

També es redueixen les comissions per reemborsament anticipat del préstec. En els préstecs a tipus variable solament es podrà pactar una d'aquestes dues opcions; o bé una comissió màxima del 0'5% del capital reemborsat anticipadament si aquest reemborsament es fa dins dels tres primers anys o una comissió del 0'25% si el reemborsament es produeix durant els primers cinc anys. En cap cas es podrà aplicar comissió alguna a partir del cinquè any de vigència del contracte. Pel que fa als préstecs a tipus fix la comissió màxima serà del 4% de l'import reemborsat anticipadament si aquest es produeix durant els primers deu anys del préstec o del 3% si es fa amb posterioritat.

L'última qüestió a destacar és la que fa referència al venciment anticipat del préstec. A diferència de la regulació actual, molt discutida pels tribunals, que permet aquest venciment anticipat a partir de tres quotes no satisfetes, el Projecte de Llei distingeix segons en quina fase del préstec es produeix l'impagament. Si es dóna durant la primera meitat de vida del préstec es produirà el venciment anticipat del mateix si es produeix l'impagament de nou mensualitats o si aquest impagament supera el 2% del capital concedit. A partir d'aquest moment, és necessari que es produeixi l'impagament d'un total de 12 mensualitats o bé que superi el 4% del capital concedit.

En definitiva, podem parlar d'una reforma necessària i en termes generals positiva per al consumidor, que va a veure reforçades les seves garanties, a més d'aportar una major transparència a una qüestió sempre tan delicada com és la contractació d'un préstec hipotecari.

Pot consultar la notícia original ACI

© 2018 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías